• خیابان تهران در پاریس
    فرانسه,  ماجرا

    خیابان تهران در پاریس

    ۱ پیرمرد دفترچه کوچکش را که با خطی درشت در صفحات آن یادداشت کرده بود، ورق می‌زد. به زبان فارسی نام کلی جاذبه را نوشته بود و خبری از اسامی اصلی به زبان فرانسه نبود. مشخص بود جایی کنار کسی که کار با این تجهیزات مدرن و امروزی را بلد است، نشسته و با هم جستجو کرده‌اند. هر صفحه از دفترچه‌اش نکته‌ای داشت و توضیحی. می‌فهمیدم که می‌خواهد راجع به همه صفحات و همه نکته‌هایی که نوشته سئوال بپرسد. اما شاید خجالت می‌کشید. همین طور ورق می‌زد و دنبال این می‌گشت تا سئوال‌هایش را پیدا کند. بالاخره به صفحه مورد نظرش رسید. پرسید: می‌دانید خیابان تهران در پاریس کجاست؟ ۲…